Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mawrth 2017

Amser: 09.21 - 12.43
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3836


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Angela Burns AC (yn lle Mohammad Asghar (Oscar) AC)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Denise Inger, SNAP Cymru

Catherine Lewis, Plant yng Nghymru

Debbie Thomas, Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Rhian Nowell-Phillips, Policy & Campaigns Officer at RNIB Cymru

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Catherine Lloyd, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sam Mason (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 798KB) Gweld fel HTML (356KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC; dirprwyodd Angela Burns AC ar ei ran.

 

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 16

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr TSANA.

 

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf.

 

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymgynghoriad y 1,000 Diwrnod Cyntaf - cytuno ar ddull

 

Trafododd y Pwyllgor y dull. Cytunwyd ar gynnal ymchwiliad byr i Iechyd Meddwl Amenedigol. 

 

</AI5>

<AI6>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 17

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda chwestiynau ychwanegol.

 

</AI6>

<AI7>

6       Papurau i’w nodi

 

Nodwyd y papurau.

 

</AI7>

<AI8>

6.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y sesiwn gydag Estyn ar 15 Chwefror

</AI8>

<AI9>

6.2   Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y cyfarfod ar 15 Chwefror

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>