Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Mawrth 2017

Amser: 09.20 - 12.39

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3834


 

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Angela Burns AC (yn lle Mohammad Asghar (Oscar) AC)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Tystion:

Mary van den Heuvel, Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr

Lisa Edwards, Swyddog Cyswllt Gwleidyddol Dros Dro, Undeb Prifysgolion a Cholegau

Gareth Parry, National Union of Teachers

Phil Higginson, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Rex Phillips, NASUWT

Rob Williams, NAHT

Tim Pratt, ASCL

Jassa Scott, Estyn

Huw Davies, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 792KB) Gweld fel HTML (377KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC a Julie Morgan AC. Dirprwyodd Angela Burns AC ar ran Mohammad Asghar.

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ATL Cymru, UCU Cymru, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, NUT Cymru ac NASUWT.

 

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC).

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau.

</AI6>

<AI7>

5.1   Datganiad Ysgrifenedig gan y Llywydd ynghylch y Senedd Ieuenctid

</AI7>

<AI8>

5.3   Llythyr at y Cadeiryddion ynghylch Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Cytunodd yr Aelodau i drafod y mater hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI8>

<AI9>

6       Ymgynghoriad ar y 1,000 Diwrnod Cyntaf - Pecyn Ymateb

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>