Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Mawrth 2017

Amser: 09.30 - 15.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3833


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

Dr Heather Payne, Prif Swyddog Feddygol, Llywodraeth Cymru

Dr Chris Llewelyn, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine Davies, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gareth Morgans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Elizabeth Bowen-Dack, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Comisiynydd Plant Cymru

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, Comisiynydd y Gymraeg

Huw Gapper, Comisiynydd y Gymraeg

Rhiannon Walker, Special Educational Needs Tribunal for Wales (SENTW)

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (576KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

The Chair welcomed Members, there were no apologies.

 

</AI2>

<AI3>

2       Ystyried Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol

The Committee scrutinised the Chief Medical Officer on his Annual Report.

 

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

The Committee heard evidence from the WLGA and ADEW.

 

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

The Committee heard evidence from the Children’s Commissionerfor Wales.

 

</AI5>

<AI6>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

The Committee heard evidence from the Welsh Language Commissioner.

 

</AI6>

<AI7>

6       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

The Committee heard evidence from the President of the Special Educational Needs Tribunal for Wales (SENTW).

 

 

</AI7>

<AI8>

7       Papurau i’w nodi

The papers were noted.

 

</AI8>

<AI9>

7.1   Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru at Gydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Paper to note 6 – It was agreed the Committee would monitor ongoing developments relating to the My Travel Pass scheme.

 

</AI9>

<AI10>

7.2   Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - ymateb i'r ymgynghoriad

 

</AI10>

<AI11>

7.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 18 Ionawr

Paper to note 8 - It was agreed the Committee would write to the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport to gather further information relating to CAMHS and the Framework for a School Nursing Service in Wales.

 

</AI11>

<AI12>

7.4   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - adolygiad Donaldson

 

</AI12>

<AI13>

7.5   Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg yn dilyn y sesiwn ar adroddiad blynyddol Estyn

 

</AI13>

<AI14>

7.6   Gohebiaeth ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20.

Paper to note 11 – It was agreed the Committee would await the findings from the Culture, Welsh Language and Communications Committee’s inquiry into the Welsh Government's new Welsh Language Strategy.

 

</AI14>

<AI15>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitem 1 y cyfarfod ar 8 Mawrth.

The motion was agreed.

 

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>