Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Mawrth 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Jon Antoniazzi

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

Cyfarfod anffurfiol

09.15 - 09.30

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ystyried Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 16)

 

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Yr Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil

CYPE(5)-07-17 – Papur 1: Linc i’r Adroddiad Blynyddol Prif Swyddog Meddygol

Cymru

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

10.30 - 10.40

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

(10.40 - 11.40)                                                                (Tudalennau 17 - 69)

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Papur 2

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine Davies, Swyddog Polisi ar gyfer Plant - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg Strategol o Gyngor Sir Caerfyrddin – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil

CYPE(5)-07-17 – Papur 2: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas

Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

(11.40 - 12.40)                                                                                                

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Papur 3 gan Gomisiynydd Plant Cymru i ddilyn.

 

</AI6>

<AI7>

Cinio

12.40 - 13.40

</AI7>

<AI8>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

(13.45 - 14.45)                                                                (Tudalennau 70 - 78)

 

Comisiynydd y Gymraeg

Papur 4

 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Paper 4: Welsh Language Commissioner

 

</AI8>

<AI9>

6       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

(14.45 - 15.45)                                                              (Tudalennau 79 - 117)

 

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Papur 5

 

Rhiannon Walker, Llywydd TAAAC

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Paper 5: Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

(Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru at Gydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

                                                                                    (Tudalennau 118 - 119)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 6 - i'w nodi | to note</AI11>

<AI12>

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - ymateb i'r ymgynghoriad

                                                                                    (Tudalennau 120 - 121)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 7 - i'w nodi | to note (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 18 Ionawr

                                                                                    (Tudalennau 122 - 126)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 8 - i'w nodi | to note

 

</AI13>

<AI14>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - adolygiad Donaldson

                                                                                    (Tudalennau 127 - 136)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 9 - i'w nodi | to note

 

</AI14>

<AI15>

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg yn dilyn y sesiwn ar adroddiad blynyddol Estyn

                                                                                    (Tudalennau 137 - 138)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 10 - i'w nodi | to note (Saesneg yn unig)

 

</AI15>

<AI16>

Gohebiaeth ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20.

                                                                                    (Tudalennau 139 - 166)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 11 - i'w nodi | to note

 

</AI16>

<AI17>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitem 1 y cyfarfod ar 8 Mawrth.