Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017

Amser: 09.18 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3832


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Meilyr Rowlands, Estyn

Claire Morgan, Estyn

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn

Tim Pratt, ASCL

Maureen Harris, Association of School and College Leaders (Cymru)

Rob Williams, NAHT

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 750KB) Gweld fel HTML (343KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. O dan Reol Sefydlog 17.24 datganodd Llyr Gruffydd AC ei fod yn Llywydd Anrhydeddus Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) ac yn Aelod o Gorff Llywodraethu. Datganodd Hefin Davies AC ei fod yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2015 - 2016

Bu'r Pwyllgor yn holi Estyn yn fanwl am ei Adroddiad Blynyddol. Cytunwyd i ddarparu'r canlynol:

 

Nodyn yn egluro'r data ar gyfran yr ysgolion â gweithgarwch dilynol;

 

Nodyn ar ysgolion bro gan gynnwys enghreifftiau o arfer da o beth sy'n gwneud ysgol fro dda.

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 2

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)).

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau

Papur i'w nodi 6 – Cytunwyd y byddai'r Pwyllgor yn ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn amlygu pryderon gydag amserlen cyhoeddi'r Canllaw Gofal Iechyd diwygiedig.

 

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

</AI8>

<AI9>

4.4   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

</AI9>

<AI10>

4.5   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu gydol Oes - Cyllid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn y dyfodol

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cytunwyd ar y cynnig.

 

</AI11>

<AI12>

6       Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Trafododd y Pwyllgor y llythyr. Cytunwyd i ymateb i'r ymgynghoriad.

 

</AI12>

<AI13>

7       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Ymatebion i’r Ymgynghoriad

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>