Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Ionawr 2017

Amser: 09.30 - 12.21
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3828


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Angela Burns AC (yn lle Mohammad Asghar (Oscar) AC)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Sarah Watkins, Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Denise Inger, SNAP Cymru

Debbie Thomas, Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Tim Ruscoe, Barnardo’s Cymru

Zoe Richards, Learning Disability Wales

Angie Contestabile, SENSE

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar; dirprwyodd Angela Burns ar ei ran.

 

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - sesiwn graffu gyffredinol

Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog.

 

Cytunwyd y byddai nodyn yn cael ei ddarparu ar y materion a ganlyn:

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer cyhoeddi data ynghylch targedau amser yr asesiad CAMHS;

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o'r 'Fframwaith ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru' yn dilyn y cyfarfod â'r Prif Swyddog Nyrsio;

 

Cyfraddau bwydo ar y fron yng Nghymru ar ôl chwe mis;

 

Nodyn ar Wasanaethau Newyddenedigol ledled Cymru, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ysbytai sydd ar y gofrestr 'mewn perygl'.

 

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan TSANA.

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet am ragor o wybodaeth am y cynllun 'Fy Ngherdyn Teithio'.  

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan UCM Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Rhagor o wybodaeth am 'Llwybrau Llwyddiant'

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i Ddarpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol – Trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>