Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Ionawr 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

09.15 - 09.30 - Cyfarfod anffurfiol

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - sesiwn graffu gyffredinol

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 28)

 

Llywodraeth Cymru

 

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Sarah Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Throseddwyr

Dr Frank Atherton, Brif Swyddog Meddygol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(5)-02-17 Papur | Paper 1

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

(11.00 - 12.00)                                                                (Tudalennau 29 - 39)

 

Denise Inger, Prif Weithredwr – SNAP Cymru

Debbie Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd – y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus Cymru - Barnardo's Cymru

Zoe Richards, Rheolwr Pobl Ifanc a Gofalwyr - Anabledd Dysgu Cymru

Angie Contestabile, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd - Sense Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(5)-02-17 - Papur | Paper 2
CYPE(5)-02-17 - Papur | Paper 2a - SNAP Cymru

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

Llythyr gan NUS Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

                                                                                        (Tudalennau 40 - 41)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-17 - Papur | Paper 3 - i'w nodi | to note

 

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Rhagor o wybodaeth ynghylch Llwybrau Llwyddiant

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-17 - Papur | Paper 4 - i'w nodi | to note

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.05)                                                                                                             

 

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i Ddarpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol – Trafod yr adroddiad drafft

(12.05 - 12.25)                                                                (Tudalennau 44 - 57)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-17 – Papur | Paper 5 – preifat | private

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>