Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2016

Amser: 09.15 - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3798


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Rhodri Griffiths, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Darren Mepham, Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 1MB) View as HTML (232KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

2.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i ddarparu (cyn gynted ag y bydd yn hysbys):       

 

·         Gwybodaeth gan Lywodraeth y DU yn egluro’r rhesymau am newid Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU o fod yn sefydliad anstatudol i fod yn sefydliad statudol.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith hefyd i ddarparu:

 

·         Dadansoddiad a gwerthusiad o’r gwahanol fodelau sy’n cael eu hystyried ynglŷn â’r rôl y gallai’r Comisiwn ei chwarae o ran cyllido buddsoddi mewn seilwaith.

 

</AI3>

<AI4>

3       Awdurdodau Lleol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (I'w gadarnhau)

3.1 Atebodd Darren Mepham o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

</AI4>

<AI5>

4       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

4.1   Tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

4.1.1 Nodwyd y dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan y Pwyllgor.

 

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr at y Cadeirydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynglŷn â'r diwydiant dur

4.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch gwasanaethau rheilffyrdd

4.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Rhagfyr 2016.

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

6       Trafod y dystiolaeth seilwaith ryngwladol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth seilwaith ryngwladol.

 

</AI10>

<AI11>

7       Trafod y themâu allweddol sy'n dod i'r amlwg - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

7.1 Trafododd y Pwyllgor y themâu allweddol sy'n dod i'r amlwg.

 

</AI11>

<AI12>

8       Papur cwmpasu - Ymchwiliad i ddarparu'r Metro a'r masnachfraint rheilffyrdd

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>