Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Tachwedd 2016

Amser: 09.01 - 15.36
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3776


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Isobel Garner, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue, Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru

Natasha Davies, Chwarae Teg

Anne Meikle, WWF Cymru

Toby Roxburgh, WWF-UK

Vanessa Young, Conffederasiwn GIG Cymru

Gary Doherty, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Eifion Williams, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Steve Webster, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain (Cynghorwr Technegol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Amcangyfrif incwm a threuliau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Sesiwn dystiolaeth

 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

5       Amcangyfrif incwm a threuliau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod y dystiolaeth

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI5>

<AI6>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 2

 

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Natasha Davies, Partner Polisi, Chwarae Teg; Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru; a Toby Roxburgh, Arbenigwr Economeg Gymhwysol, WWF UK.

 

</AI6>

<AI7>

7       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 3

 

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru; Gary Doherty, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn cynrychioli pob Prif Weithredwr GIG Cymru); Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (yn cynrychioli Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru); a Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid / Dirprwy Brif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

 

7.2 Cytunodd Conffederasiwn y GIG i wneud y canlynol:

 

·         cadarnhau ai 3 y cant ynteu 5 y cant o'r gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru sy'n ddinasyddion yr UE; a

 

gofyn i'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a ydyw'n gweld unrhyw effaith o ran prisiau'n cynyddu oherwydd newidiadau yn y gyfradd gyfnewid neu mewn perthynas â chwyddiant.

 

</AI7>

<AI8>

8       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth y Gweinidogion

 

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Andrew Hewitt, Rheolwr Polisi, Llywodraeth Cymru; a Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru.

 

</AI8>

<AI9>

9       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Trafod y dystiolaeth

 

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<AI10>

10   Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod y dystiolaeth

 

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>