Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 2 Tachwedd 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00-09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Craffu blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

(09.15-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 32)

 

Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru

Dianne McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur tystiolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru
Papur 2 - Briff Ymchwil

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4       Y dull o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

(10.15-10.45)                                                                                                  

 

Martin Jennings, Uned Craffu Ariannol, y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 – sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

(10.45-12.15)                                                                  (Tudalennau 33 - 75)

 

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Dr Christianne Glossop, Cyfarwyddwraig, Swyddfa y Prif Swyddog Milfeddygol

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Tony Clark, Pennaeth Cyllid, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

 

 

 

Dogfennau atodol:

Papur tystiolaeth Llywodraeth Cymru
Briff Ymchwil

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

7       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 – trafod y dystiolaeth

(12.15 - 12.30)                                                                                                

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>