Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 17 Hydref 2016

Amser: 14.30 - 15.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3755


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Nathan Gill AC

David Melding AC

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Naomi Stocks (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Celyn Cooper (Swyddog Allgymorth a Ymgysylltu)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 145KB) Gweld fel HTML (45KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)017 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(5)018 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2016

3.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno y dylid cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

5       Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:  Y flaenraglen waith

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>