Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 17 Hydref 2016

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMCD@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(14.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.30 - 14.35)                                                                                (Tudalen 1)

 

CLA(5)-08-16 – Papur 1- Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI3>

<AI4>

SL(5)017 - Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

                                                                                                                        

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.35 - 14.40)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI6>

<AI7>

SL(5)018 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) (Diwygio) 2016

                                                                                          (Tudalennau 2 - 10)

 

CLA(5)-08-16 – Papur 2– Adroddiad

CLA(5)-08-16 – Papur 3– Rheoliadau

CLA(5)-08-16 – Papur 4– Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(14.40)                                                                                                             

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

</AI8>

<AI9>

5       Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Blaenraglen waith

(14.40 - 15.10)                                                                (Tudalennau 11 - 13)

 

CLA(5)-08-16 – Papur 5 –Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

 

</AI9>

<AI10>

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dydd Llun 31 Hydref 2016

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>