Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Hydref 2016

Amser: 09.20 - 12.35
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3749


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

Russell George AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Kara Richards, Llywodraeth Cymru

Sam Evans, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Syr Ian Diamond

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad
Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

O dan Reol Sefydlog 17.24, datganodd Llyr Gruffydd AC ei fod yn gyn Is-lywydd ar Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol, datganodd Lynne Neagle AC fod ei gŵr yn gweithio i Brifysgol De Cymru ar hyn o bryd, a datganodd Hefin David AC ei fod yn ddarlithydd cyswllt ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i waith ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 3 -Llywodraeth Cymru

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a'r Iaith Gymraeg. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:

 

Canlyniadau'r ymarfer mapio cyfredol o ddarpariaeth y sector gwirfoddol o ran gwaith ieuenctid;

Astudiaethau achos yn dangos lle mae awdurdodau lleol a gweithwyr ym maes ieuenctid yn cydweithio'n dda ac enghreifftiau o ble mae angen cymorth pellach;

Yr holl wybodaeth a gyhoeddir ar y ddarpariaeth statudol ar gyfer gwaith ieuenctid, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch ffrydiau ariannu; 

Ffigurau ar y lleihad mewn niferoedd staff yn ystod y blynyddoedd diweddar yn adran Gwaith Ieuenctid, Llywodraeth Cymru;

Dadansoddiad o'r £36.6 miliwn sy'n cael ei wario rhwng awdurdodau lleol ar wasanaethau ieuenctid ledled Cymru;

Y themâu sy'n deillio o'r ymgynghoriad diweddar ar gynigion i gefnogi datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol newydd.

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Trafodaeth gyda’r Athro Syr Ian Diamond ar  yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr Cymru

 

Trafododd y Pwyllgor yr Adolygiad gyda Syr Ian Diamond.

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

 

Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 14 Medi

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – rhagor o wybodaeth yn dilyn y llythyr a anfonwyd ar 15 Medi ynglŷn â’r cam gweithredu yng nghyfarfod 13 Gorffennaf

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf.

 

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

6       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

 

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith. Cytunwyd i gynnal ymchwiliadau i'r ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol a'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig. Cytunwyd hefyd i weithio ar y broses o weithredu diwygiadau'r cwricwlwm a chraffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru. 

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>