Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Hydref 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

09.15 - 09.30 - Cyfarfod anffurfiol

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i waith ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 3 -Llywodraeth Cymru

(09.30 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 32)

 

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Kara Richards, Pennaeth Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid

Sam Evans, Uwch-reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(05)-07-16 - Papur 1
CYPE(05)-07-16 - Papur 2 - Crynodeb o ymgynghoriad y Pwyllgor â phlant a phobl ifanc

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl - 10.45 - 11.00

 

</AI4>

<AI5>

3       Trafodaeth gyda’r Athro Syr Ian Diamond ar  yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr Cymru

(11.00 - 12.30)                                                                (Tudalennau 33 - 57)

 

Yr Athro Syr Ian Diamond

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(05)-07-16 - Papur 3

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 14 Medi

                                                                                        (Tudalennau 58 - 60)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-07-16 - Papur 4 - i'w nodi

 

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – rhagor o wybodaeth yn dilyn y llythyr a anfonwyd ar 15 Medi ynglŷn â’r cam gweithredu yng nghyfarfod 13 Gorffennaf

                                                                                                     (Tudalen 61)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-07-16 - Papur 5 - i'w nodi

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

                                                                                        (Tudalennau 62 - 65)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-07-16 - Papur 6 - i'w nodi

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf.

(12.30)                                                                                                             

 

</AI10>

<AI11>

6       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(12.30 - 12.40)                                                                (Tudalennau 66 - 78)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-07-16 - Papur 7 - preifat

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>