Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Hydref 2016

Amser: 09.17 - 12.32
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3741


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Comisiynydd Plant Cymru

Sara Jermin, Comisiynydd Plant Cymru

Paul Glaze, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Keith Towler, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Catrin James, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Dr Chris Llewelyn, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Opie, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Barbara Howe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Jason Haeney, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad


 

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

 

</AI2>

<AI3>

2       Comisiynydd Plant Cymru - Adroddiad Blynyddol 2015/16

 

Bu’r Pwyllgor yn holi’r Comisiynydd yn fanwl am yr Adroddiad Blynyddol. Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu’r canlynol:

Dadansoddiad o'r mathau o achosion y mae'r tîm gwaith achos wedi ymdrin â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf; a

Nodyn ar gynllun allgymorth strategol y Comisiynydd gan gynnwys faint o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a wnaed.

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 1 - Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

 

O dan Reol Sefydlog 17.24 datganodd Llyr Gruffydd AC ei fod yn Llywydd Anrhydeddus Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cyngor.

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 2 - Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan PYOG a CLlLC.

 

Cytunodd CLlLC i ddarparu nodyn ar sefyllfa ymarferion mapio'r gwasanaethau ieuenctid mewn awdurdodau lleol.  

 

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

 

Nodwyd y papurau.

 

</AI6>

<AI7>

5.1   Llythyr Oddi Wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

</AI7>

<AI8>

5.2   Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd - rhagor o yn dilyn y cyfarfod ar 14 Medi

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru'n gofyn am gopi o'r ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Arferion Hysbysebu ar roi cyfyngiadau ar hysbysebion i blant na chânt eu darlledu sy'n ymwneud â diodydd meddal a bwyd.

 

</AI8>

<AI9>

5.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Bil Cymru

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>