Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Hydref 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

09.15 - 09.30 - Rhag-gyfarfod anffurfiol

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Comisiynydd Plant Cymru - Adroddiad Blynyddol 2015/16

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 11)

 

Papur 1 – Comisiynydd Plant Cymru – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 15/16

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Perfformiad a Chyfathrebu

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil

</AI3>

<AI4>

Break - 10.30 - 10.40

 

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 1 - Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

(10.40 - 11.34)                                                                (Tudalennau 12 - 36)

 

Keith Towler, Cadeirydd - CWVYS

Catrin James, Cydlynydd Rhanbarthol - CWVYS

Paul Glaze, Prif Weithredwr - CWVYS

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(5)-06-16 - Papur 2

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 2 - Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

(11.40 - 12.40)                                                                (Tudalennau 37 - 49)

 

Dr Chris Llewelyn – Cyfarwyddwr, Dysgu Gydol Oes, Hamdden a’r Gymraeg – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Barbara Howe – Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Jason Haeney – Prif Swyddog Ieuenctid a Chymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Tim Opie – Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-06-16 - Papur 3

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

(12.40)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

                                                                                        (Tudalennau 50 - 51)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-06-16 - Papur 4 - i'w nodi

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd - rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 14 Medi

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-06-16 - Papur 5 - i'w nodi

 

</AI9>

<AI10>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Bil Cymru

                                                                                        (Tudalennau 54 - 59)

Dogfennau atodol:

CYPE(05)-06-16 - Papur 6 - i'w nodi

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>