Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2016

Amser: 09.01 - 12.28
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3740


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Swyddfa Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus

Cymru

David Meaden, Swyddfa Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus

Cymru

Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc

Suzy Davies AC, Comisiynydd

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       08.45-09.00 Rhag-gyfarfod anffurfiol

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi

 

3.1 Nodwyd y papur.

 

</AI3>

<AI4>

4       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth

 

4.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 2017-18 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

4.2 Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ar feincnodi yn erbyn cyrff eraill tebyg a chynlluniau ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus.

 

</AI4>

<AI5>

5       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth

 

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar gyllideb ddrafft 2017-2018 Comisiwn y Cynulliad.

 

5.2 Cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ddarparu:

 

•        rhagor o wybodaeth am fuddsoddiad TGCh yn y dyfodol

•        manylion am faint a wariwyd ar adnewyddu TGCh yn y Siambr

•        nodyn yn egluro'r arbedion o 12% mewn TGCh

•        esboniad dros y cynnydd mewn costau TGCh yn ymwneud â ‘Refeniw a Phrynu defnyddiau traul’

•        y rhesymau dros y lleihad yn y gyllideb yn 2017-18 ar gyfer ‘Cyflogau ac argostau Aelodau’r Cynulliad’

•        rhestr o'r 14 o ysgolion na wnaeth fanteisio ar y cyfle i ymgysylltu â'r Cynulliad

 

 

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y sesiwn ac o eitem 1 yn y sesiwn nesaf.

 

</AI6>

<AI7>

7       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2017-18: Ystyried y dystiolaeth

 

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI7>

<AI8>

8       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18: Ystyried y dystiolaeth

 

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI8>

<AI9>

9       Trosolwg o'r broses gyllidebu

 

9.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio am broses y gyllideb.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>