Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2016

Amser: 10.00 - 12.35
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3737


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

David Magor, Institute of Revenues Rating and Valuation

Andrew West, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig Cymru

Matthew Williams, Ffederasiwn Busnesau Bach

Debra Carter, Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Joanna Valentine, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2        Datganodd Russell George AC ei fod yn berchennog busnes bach sy'n talu ardrethi busnes.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ardrethi Busnes yng Nghymru - panel arbenigol

 

2.1 Bu Matthew Williams, Andrew West a David Magor yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd David Magor i ddarparu ffigurau manwl ar werth ardrethol eiddo yng Nghaerdydd.

 

</AI2>

<AI3>

3       Ardrethi Busnes yng Nghymru - Craffu ar waith yr Ysgrifennydd Cabinet

 

3.1 Bu Mark Drakeford AC, Debra Carter a Joanna Valentine yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru

 

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch amserlen o ran y fasnachfraint rheilffyrdd a'r metro.

 

4.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref

 

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref.

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>