Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Medi 2016

Amser: 14.30 - 15.55
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3723


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Dafydd Elis-Thomas AC

Nathan Gill AC

David Melding AC

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Naomi Stocks (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.0a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)015 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy'n cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.7(i) a 21.7(v)

3.0a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)014 - Canllawiau i Ofwat (corff rheoleiddio economaidd y sector dŵr) ar Godi Tâl

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

</AI6>

<AI7>

4.1   Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi: Y Broses Ddeddfwriaethol

4.1a Nododd y Pwyllgor yr alwad am dystiolaeth a chytunodd i:

·         drafod yr ymchwiliad yn ystod ei ymweliad â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi ar 12 Hydref; ac

·         ystyried cyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad.

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

6       Bil Cymru: Adroddiad drafft

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Fil Cymru.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>