Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Medi 2016

Amser: 09.15 - 11.25
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3715


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Julie James AC, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Dr Rachel Garside-Jones, Skills Policy & Youth Engagement Division (Welsh Government)

Dr Robert Hoyle, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 647KB) View as HTML (143KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

 

2.1 Atebodd Julie James AC, Dr Robert Hoyle a Dr Rachel Garside-Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

</AI3>

<AI4>

3       Papur(au) i'w nodi

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

 

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

 

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y goblygiadau i Gymru yn sgil penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd

 

3.4.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

</AI9>

<AI10>

5       Y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cymru

 

5.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cymru.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

</AI10>

<AI11>

6       Blaenraglen Waith

 

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>