Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Medi 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:15-09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                                  

</AI2>

<AI3>

2       Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad:

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 18)

 

Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Dr Robert Hoyle, Pennaeth Prosiectiau Gwyddoniaeth

Dr Rachel Garside-Jones, Pennaeth Ymgysylltu Polisi Sgiliau

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

EIS(5)-04-16 (p1) Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15-10.30)

</AI4>

<AI5>

3       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

3.1 </AI5>

<AI6>

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

                                                                                        (Tudalennau 19 - 31)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-16 (p2) Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru</AI6>

3.2 <AI7>

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

                                                                                        (Tudalennau 32 - 34)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-16 p3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

 

3.3 </AI7>

<AI8>

Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-16 p4 Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

 

3.4 </AI8>

<AI9>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y goblygiadau i Gymru yn sgil penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd

                                                                                        (Tudalennau 37 - 38)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-16 (p5) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y goblygiadau i Gymru yn sgil penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:     

 

</AI10>

<AI11>

5       Y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cymru

(10.30-11.30)                                                                  (Tudalennau 39 - 80)

 

Gareth Pembridge, Cynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau atodol:

Papur briffio cyfreithiol

EIS(5)-04-16 p6 Comisiynydd Traffig (ardal draffig Cymru a gorllewin canolbarth

Lloegr)

</AI11>

<AI12>

6       Blaenraglen Waith

(11.30-12.00)                                                                  (Tudalennau 81 - 84)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-04-16 (p7) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>