Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Medi 2016

Amser: 09.30 - 12.34
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3704


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Julie Morgan AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Y Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington, Llywodraeth Cymru

Matthew Quinn, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Nia Seaton (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (226KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3, 4, 5, a 6 o'r cyfarfod.

 

2.1 Derbyniodd aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

</AI3>

<AI4>

3       Bil Cymru: Sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol

 

3.1 Clywodd yr Aelodau sesiwn friffio ar Fil Cymru, a phenderfynwyd ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Blaenraglen waith: cyflwyniad i waith y Gwasanaeth Ymchwil

 

4.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar waith y Gwasanaeth Ymchwil.

 

 

</AI5>

<AI6>

5       Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer ymweliadau â safleoedd yng Ngheredigion

 

5.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer eu hymweliad â Cheredigion.

 

 

</AI6>

<AI7>

6       Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer tymor yr hydref

 

6.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer tymor yr hydref.

 

</AI7>

<AI8>

7       Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

 

7.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a swyddogion gwestiynau gan Aelodau.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>