Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Medi 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

09.15 - 09.30 - cyfarfod anffurfiol

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Comisiynydd Plant Cymru – trafodaeth ynghylch blaenoriaethau

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 14)

 

Papur 1

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

(10.30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

4       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(10.30 - 11.00)                                                                (Tudalennau 15 - 20)

 

Papur preifat 2

 

</AI5>

<AI6>

5       Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cyhoeddus - sesiwn graffu

(11.00 - 12.00)                                                                (Tudalennau 21 - 45)

 

Papur 3 – Llywodraeth

Papur 4 – CAMHS

 

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Sarah Watkins, Uwch-swyddog Meddygol

Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Irfon Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd y Cyhoedd

 

 

 

</AI6>

<AI7>

6       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y dull gweithredu ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

                                                                                        (Tudalennau 46 - 48)

 

Papur i'w nodi 5

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

                                                                                        (Tudalennau 49 - 55)

 

Papur i'w nodi 6

 

</AI9>

<AI10>

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

                                                                                        (Tudalennau 56 - 57)

 

Papur i'w nodi 7

 

</AI10>

<AI11>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch cylch gwaith y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 58 - 62)

 

Papur i'w nodi 8

 

</AI11>

<AI12>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

                                                                                                     (Tudalen 63)

 

Papur i'w nodi 9

 

</AI12>

<AI13>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

                                                                                        (Tudalennau 64 - 67)

 

Papur i'w nodi 10

 

</AI13>

<AI14>

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

                                                                                        (Tudalennau 68 - 69)

 

Papur i'w nodi 11

 

</AI14>

<AI15>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 22 Medi 2016

                                                                                                                          

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>