Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016

Amser: 09.16 - 11.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3673


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Michelle Brown AC (yn lle Mark Reckless AC)

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (253KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless; dirprwyodd Michelle Brown ar ei ran.

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Trafod blaenoriaethau'r portffolio

O dan Reol Sefydlog 17.24, datganodd Llyr Gruffydd AC fuddiant perthnasol, sef ei fod yn llywodraethwr ysgol.  Datganodd Hefin David ei fod yn uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a bod gan Goleg Cymraeg safle yn y brifysgol.

Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu'r canlynol:

 

Mwy o fanylion am yr ymchwil annibynnol gan Brifysgol Caerdydd ar y grant amddifadedd disgyblion.

 

Rhaglen gwerthuso Her Ysgolion Cymru, pan fydd ar gael.

 

Nodyn am ddyfodol gwasanaethau ieuenctid yng Nghymru.

</AI3>

<AI4>

3       Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – Trafod blaenoriaethau'r portffolio

Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu'r canlynol:

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer cyhoeddi'r cynlluniau 10 mlynedd ar gyfer y gweithlu gofal plant a blynyddoedd cynnar.

 

Nodyn am gyhoeddi asesiad o'r effaith ar hawliau plant (CRIA).  

</AI4>

<AI5>

4       Gohebiaeth gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg –  Eich penodiad yn Gadeirydd Pwyllgor

Nodwyd y papur.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Cyfrifoldebau'r Pwyllgor a materion y Pumed Cynulliad

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i wasanaethau ieuenctid yng Nghymru ac i ymgynghori â rhanddeiliaid ar eu blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>