Agenda - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 6 Gorffennaf 2016

Amser y cyfarfod: 13.00
 


12(v3)  

<AI1>

1       Dadl ar Araith y Frenhines

(120 munud)

NDM6060 Elin Jones (Ceredigion)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi cynnwys rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU 2016/2017.

Rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU (ar gael yn Saesneg yn unig):
https://www.gov.uk/government/topical-events/queens-speech-2016

 

Dogfennau ategol:

Briff Ymchwil: Araith y Frenhines
Datganiad Ysgrifenedig yr Ysgrifennydd Gwladol

Gwybodaeth am y Biliau Seneddol yn Araith y Frenhines a ddarparwyd gan Swyddfa Cymru, Gorffennaf 2016

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at y ffaith nad yw Bil Cymru arfaethedig Llywodraeth y DU yn mynd mor bell â chynnig pwerau tebyg i'r rhai sydd ar gael i'r Alban, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban.

 

Gwelliant 2 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi'r Briff Ymchwil: 'Cymru a'r UE: Beth mae'r bleidlais i adael yr UE yn ei olygu i Gymru?' ac yn credu y dylid gwneud darpariaethau, ar ôl i'r DU adael yr UE, i sicrhau bod pob deddfwriaeth sy'n rhoi effaith i Gyfarwyddiadau a Rheoliadau'r UE yn ymwneud â meysydd fel diogelu'r amgylchedd, hawliau gweithwyr, diogelwch bwyd ac amaeth yn cael eu cadw yng nghyfraith Cymru a'r DU oni bai y cânt eu dirymu gan y Senedd berthnasol.

'Cymru a'r UE: Beth mae'r bleidlais i adael yr UE yn ei olygu i Gymru?' (Mehefin 2016) - Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Gwasanaeth Ymchwil, y Gwasanaeth Cyfreithiol a Swyddfa'r UE 

</AI1>

<AI2>

2       Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

(45 munud)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

</AI2>

<AI3>

3       Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

(15 munud)

Gweld y Cwestiynau

</AI3>

<AI4>

4       Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig

(60 munud)

NDM6058
Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod gan gwmni dur Tata ym Mhort Talbot well gobaith o oroesi yn dilyn Brexit.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Dileu popeth a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi pa mor bwysig ydyw i Tata UK gael mynediad i'r Farchnad Sengl.

 

Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliannau 2 a 3 yn methu.

 

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

 

1. Yn cydnabod rôl hanfodol y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot, Llanwern, Shotton a Throstre i economi Cymru a'r holl Deyrnas Unedig.

 

2. Yn cydnabod gwaith Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU tuag at gynorthwyo TATA i ganfod prynwr credadwy i waith dur Port Talbot.

 

3. Yn annog Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gydweithio i lunio strategaeth i sicrhau hyfywedd a photensial hirdymor y diwydiant dur yng Nghymru.

 

4. Yn annog Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gydweithio â gwledydd eraill yn Ewrop ac ar draws y byd i sicrhau cytundebau masnach sydd o fantais i ddiwydiant dur Cymru.

 

Os derbynnir gwelliant 2, bydd gwelliant 3 yn methu.

 

Gwelliant 3 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu popeth ar ôl 'credu' a rhoi yn ei le:

 

'ei bod yn bwysicach nag erioed, yn dilyn canlyniad Refferendwm yr UE, bod Llywodraeth y DU yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant gwneud dur yng Nghymru.'

 

Gwelliant 4 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ganfod ffyrdd o gefnogi holl ddiwydiant dur Cymru.
 
Gwelliant 5 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio arian presennol yr UE i hyrwyddo cynigion Plaid Cymru, yn benodol Cronfa Fuddsoddi Strategol Ewrop fel y gall y gwaith ynni adnewyddadwy newydd gael ei adeiladu ar safle TATA ym Mhort Talbot i fynd i'r afael â'r mater o gostau ynni uchel, a Horizon 2020, fel y gall canolfan ymchwil a datblygu dur gael ei sefydlu ar Gampws Arloesi Prifysgol Abertawe i wella cyfleoedd busnes TATA UK.
 
Gwelliant 6 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddarparu cyllid ychwanegol i olynydd Tata os oes angen hyn o ganlyniad i'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig ag ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.
 
Gwelliant 7 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at benderfyniad UKIP i bleidleisio yn erbyn cynigion Moderneiddio'r Comisiwn Ewropeaidd yn Senedd Ewrop - mesurau a fyddai wedi arwain at gostau llawer uwch yn cael eu codi ar ddur o Tsieina sy’n cael ei lwytho ar farchnadoedd Ewrop.

</AI4>

<AI5>

5       Cyfnod pleidleisio

</AI5>

<AI6>

 

</AI6>

<AI7>

6       Dadl Fer - WEDI EI OHIRIO TAN 13 GORFFENNAF

(0 munud)

NDM6059 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)
 
Mae angen ein hundebau arnom fwy nag erioed

 

Edrych ar waith yr undebau yng Nghymru o ran mynd i'r afael â llymder ac annog mwy o aelodaeth a chefnogaeth i undebau.

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 12 Gorffennaf 2016

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>