Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2016

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3610


7

<AI1>

Datganiad y Llywydd

Gwnaeth y Llywydd ddatganiad, ar ran y Cynulliad, i estyn cydymdeimlad diffuant i deulu, ffrindiau a chydweithwyr Jo Cox AS. Gwahoddodd y Llywydd Aelodau’r Cynulliad i sefyll am funud o dawelwch ac ar ôl hynny, talwyd teyrngedau i Jo Cox gan arweinwyr y pleidiau a Hannah Blythyn.

</AI1>

<AI2>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Dechreuodd yr eitem am 13.40

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI2>

<AI3>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dechreuodd yr eitem am 14.29

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig i dderbyn argymhelliad y Prif Weinidog ar gyfer Ei Mawrhydi i benodi Cwnsler Cyffredinol

Dechreuodd yr eitem am 14.55

 

NDM6025 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â'r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Mick Antoniw AC yn Gwnsler Cyffredinol.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI4>

<AI5>

4       Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd

Dechreuodd yr eitem am 14.57

</AI5>

<AI6>

5       Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Dechreuodd yr eitem am 15.40

</AI6>

<AI7>

6       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Darlledu yng Nghymru

Dechreuodd yr eitem am 16.12

</AI7>

<AI8>

7       Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Arolwg Iechyd Cymru

Dechreuodd yr eitem am 17.00

</AI8>

<AI9>

8       Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y wybodaeth ddiweddaraf am “Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020”

Dechreuodd yr eitem am 17.30

</AI9>

<AI10>

9       Cyfnod pleidleisio

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 18.12

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 22 Mehefin 2016

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>