Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016

Amser y cyfarfod: 13.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3543


(320)

<AI1>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Dechreuodd yr eitem am 13.00

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI1>

<AI2>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dechreuodd yr eitem am 13.48

</AI2>

<AI3>

3       Datganiad gan y Prif Weinidog:  Bil Drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

Dechreuodd yr eitem am 14.04

</AI3>

<AI4>

4       Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5985 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016 yn cael eu llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Chwefror 2016. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI4>

<AI5>

5       Cyfnod 4 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI5>

<AI6>

6       Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2015-16

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5967 Jane Hut (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 9 Chwefror 2016.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

i. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

ii. yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

iii. cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

iv. cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

v.cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.
Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

27

55

Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

7       Dadl ar y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2016-17

Dechreuodd yr eitem am 15.25

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5986 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25:

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-2017 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 1 Mawrth 2016.

Troednodyn:

Yn unol â darpariaethau perthnasol Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20.28, mae'r Gyllideb Flynyddol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

1. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

2. yr adnoddau y cytunodd y Trysorlys arnynt ar gyfer cyllideb bloc Cymru am y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

3. cysoni rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd i gyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau i'w hawdurdodi i'w defnyddio yn y cynnig;

4. cysoni rhwng yr amcangyfrif o'r symiau i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o'r Gronfa yn y cynnig; a

5. cysoni rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

5

22

55

Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

8       Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 15.55

Am 15.56, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

</AI8>

<AI9>

</AI9>

<AI10>

9       Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 16.11

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

1

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Derbyniwyd gwelliant 56 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

1

20

56

Derbyniwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 63 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

19

56

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 12 - 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliannau 12 - 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Derbyniwyd gwelliant 72 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 73 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 74 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 75 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

 56

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Derbyniwyd gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 77 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 99:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 99.

Derbyniwyd gwelliant 100 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 50

0

5

55

Derbyniwyd gwelliant 101.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 105.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

 25

 56

Derbyniwyd gwelliant 106.

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

 0

 17

 56

Derbyniwyd gwelliant 109.

Derbyniwyd gwelliant 110 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 111.

Derbyniwyd gwelliant 112 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 113.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 117.

Derbyniwyd gwelliant 118 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 119.

Derbyniwyd gwelliant 120 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 127 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 126.

Derbyniwyd gwelliant 128 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 130.

Derbyniwyd gwelliant 131 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 133.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 137.

Derbyniwyd gwelliant 138 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 139.

Derbyniwyd gwelliant 140 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 141.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 142.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 143.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 144.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 145.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 147.

Am 18.06, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer ar gyfer trafodion Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Derbyniwyd gwelliant 78 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 79 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 12

0

44

56

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Ni chynigiwyd gwelliant 35.

Ni chynigiwyd gwelliant 36.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 91 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

32

55

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Derbyniwyd gwelliant 92 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 94 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

18

55

Derbyniwyd gwelliant 95.

Derbyniwyd gwelliant 96 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

18

 55

Derbyniwyd gwelliant 97.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 54.

Derbyniwyd gwelliant 55 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 19.41

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.00, Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>