Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016

Amser: 09.32 - 10.30
 


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Altaf Hussain AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: trafod ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd i geisio eglurhad ar rai o'r pwyntiau yn ei ymateb.

</AI2>

<AI3>

3       Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: trafod yr adroddiad drafft

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror 2016

4.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

</AI5>

<AI6>

4.2   Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI6>

<AI7>

4.3   Sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: dilyniant i ymchwiliad y Pwyllgor i ofal preswyl i bobl hŷn ac adolygiad y Comisiynydd o gartrefi gofal: gohebiaeth gan y Comisiynydd

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI7>

<AI8>

4.4   Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd

4.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI8>

<AI9>

4.5   Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

4.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>