Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Mawrth 2016

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMCD@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 5)

CLA(4)-05-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

CLA680 - Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) (Diwygio) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 8 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  11 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 4 Ebrill 2016

</AI4>

<AI5>

CLA681 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â'r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  11 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2016

</AI5>

<AI6>

CLA685 - Rheoliadau Dyletswydd Asiantau Gosod i Roi Cyhoeddusrwydd i Ffioedd (Eithrio) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  16 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

</AI6>

<AI7>

CLA692 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 19 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  24 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

</AI7>

<AI8>

CLA693 -Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) a Chynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Negative procedure; Date made: 19 February 2016; Date laid: 24 February 2016; Coming into force date: 6 April 2016

</AI8>

<AI9>

CLA694 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 19 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  24 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

</AI9>

<AI10>

CLA695 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau, Gweithdrefn a Chyhoeddi) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 23 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  25 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2016

</AI10>

<AI11>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI11>

<AI12>

CLA677 - Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: 14 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

</AI12>

<AI13>

CLA686 - Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Hyrwyddo Sgoriau Hylendid Bwyd) (Cymru) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 22 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 28 Tachwedd 2016

</AI13>

<AI14>

CLA687 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) (Rhif 2) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 21 Mawrth 2016

</AI14>

<AI15>

CLA688 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 3) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

</AI15>

<AI16>

CLA689 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 4) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

</AI16>

<AI17>

CLA690 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 5) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

</AI17>

<AI18>

CLA691 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

                                                                                                                        

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2016

</AI18>

<AI19>

   Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI19>

<AI20>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI20>

<AI21>

CLA683 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Cymru) 2016

                                                                                          (Tudalennau 6 - 25)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 2 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  12 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 23 Chwefror 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-05-16 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog

 

</AI21>

<AI22>

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI22>

<AI23>

CLA678 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016

                                                                                        (Tudalennau 26 - 35)

Y weithdrefn penderfyniad negyddol cyfansawdd. Fe’u gwnaed ar: 4 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  10 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 13 Mai 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI23>

<AI24>

CLA679 - Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016

                                                                                        (Tudalennau 36 - 47)

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 9 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  10 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 3 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur x 11 Memorandwm Esboniadol

 

</AI24>

<AI25>

   Adroddiad Monitro Sybsidiaredd rhwng mis Medi 2015 a mis Chwefror 2016

                                                                                        (Tudalennau 48 - 57)

CLA(4)-05-16 Papur 12 – Adroddiad Monitro Sybsidiaredd

</AI25>

<AI26>

   Papurau i’w nodi

                                                                                        (Tudalennau 58 - 64)

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS i Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol, 11 Chwefror 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Swyddfa Cymru, Datganiad i'r Wasg: Bil Cymru, 29 Chwefror 2016

CLA(4)-05-16 – Papur x – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru: Bil Cymru, 1 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes

 

 

</AI26>

<AI27>

   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

</AI27>

<AI28>

Adroddiad Etifeddiaeth Terfynol

                                                                                      (Tudalennau 65 - 109)

CLA(4)-05-16 – Paper 17 – Final Legacy Report

</AI28>

<AI29>

Gohebiaeth ar Agenda Llywodraeth y DU ar gyfer Diwygio'r UE

                                                                                    (Tudalennau 110 - 111)

CLA(4)-05-16 – Paper 18 – Draft Correspondence

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>