Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 28 Ionawr 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 20 Ionawr 2016, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42, penderfynodd y Pwyllgor gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 1 y cyfarfod hwn.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Ystyried adroddiad drafft

(09.00 - 09.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 41)

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (mewn perthynas ag addysg) – 18 Ionawr 2016

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (mewn perthynas â thrafnidiaeth) – 18 Ionawr 2016

Papur 4 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc at y Gweinidog Addysg a Sgiliau – 19 Ionawr 2016

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd - 19 Ionawr 2016

Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus – 22 Ionawr 2016

Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Prif Weinidog – 22 Ionawr 2016

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(09.30 - 09.40)

</AI3>

<AI4>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.40)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i'w nodi

(09.40)                                                                             (Tudalennau 42 - 47)

</AI5>

<AI6>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

                                                                                                     (Tudalen 49)

</AI6>

<AI7>

4       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Gwaith craffu Cyfnod 2

(09.40 - 15.00)                                                                (Tudalennau 50 - 82)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau: 2 – 34, 36 – 79, 35, 81 – 114, 80, 116 – 154, 115, 155 – 161, 162 – 168, 170 – 182, 169, 183 – 185, 186 – 193; Atodlen; Adran 1; Teitl hir.

 

Yn bresennol:

Jane Hutt AC – Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley – Uwch-gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke – Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Papur 8 – Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Papur 9 – Grwpio Gwelliannau

Papur 10 – Diben ac Effaith y Gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru – 18 Ionawr 2016

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (383KB)

Memorandwm Esboniadol (1MB)

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>