Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Chwefror 2016

Amser: 09.01 - 11.24
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3360


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Syr Derek Jones, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton, Llywodraeth Cymru

Andrew Hobden, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gerald Holtham (Cynghorwr Arbenigol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones AC.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru; Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru; a Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru, ynghylch yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y Pedwerydd Cynulliad fel rhan o’i ymchwiliad etifeddiaeth.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad etifeddiaeth: Ystyried y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad ariannu yn y dyfodol: Ystyried yr adroddiad drafft

6.1 Adolygodd y Pwyllgor yr adroddiad a bydd yn ei ystyried ymhellach yn ystod y cyfarfod nesaf.

</AI7>

<AI8>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion dderbyniwyd i’r ymgynghoriad a penderfynodd i ddiwygio’r Bil drafft yn sgil yr ymateb i’r ymgynghoriad.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>