Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Ionawr 2016

Amser: 09.07 - 14.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3333


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Anthony Hunt, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Huw David, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Adam Cairns, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Steve Moore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Michael Trickey, Sefydliad Joseph Rowntree

Eleri Butler MBE, Cymorth i Ferched Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Jon Rae - Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Y Cynghorydd Anthony Hunt - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen / Dirprwy Lefarydd Cyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a'r Cynghorydd Huw David - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

3.2 Datganodd Peter Black AC fuddiant perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A.

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Adam Cairns - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro; a Steve Moore - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 4

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:  Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan; a Michael Trickey - Ymgynghorydd Cymru, Sefydliad Joseph Rowntree ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

5.2 Datganodd Mike Hedges AC a Christine Chapman AC fuddiannau perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A.

</AI6>

<AI7>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 5

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Eleri Butler - Prif Weithredwr, Cymorth i Ferched Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

</AI7>

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

9       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trefn y Broses Ystyried

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn ystyried a ganlyn ar gyfer Gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru):

Adrannau

2 - 34

36 - 79

35

81 – 114

80

116 - 154

115

155 - 161

162 - 168

170 - 182

169

183 - 185

186 – 193

1

Teitl hir

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>