Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 16 Tachwedd 2015

 

Amser:
13.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddMCD@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

 

2     Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft  (Tudalennau 1 - 76)

(Amser dangosol: 13.30 - 14.30)

 

Y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd;

Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad, Comisiwn y Cynulliad;

Elisabeth Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

 

CLA(4)-28-15 – Papur 1 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA (4)-28-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

 

3     Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft  (Tudalennau 77 - 90)

(Amser dangosol: 14.30 - 15.30)

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog;

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-28-15 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

4     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3  (Tudalennau 91 - 94)

 

CLA(4)-28-15 – Papur 3 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

 

CLA604 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Adolygu Penderfyniadau a Dyfarniadau Gosod Ffi) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA605 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA606 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA607 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

 

 

 

CLA608 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA609 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015  

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015  (Tudalennau 95 - 105)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-28-15 – Papur 4 - Rheoliadau

CLA(4)-28-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-28-15 – Papur 6 – Llythyr wrth y Gweinidog ynghylch torri’r rheol 21 diwrnod

 

 

Deddfwriaeth Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA601 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Diwallu Anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA602 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA603 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA611 - Cod Ymarfer a Chanllawiau ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA612 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o dan Ran 10 a Rhannau Cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA613 – Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

CLA614 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Taliadau Uniongyrchol a Dewis o Lety) a Rhan 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

 

5     Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

 

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

CLA610 - Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015  (Tudalennau 106 - 119)

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 30 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 25 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-28-15 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(4)-28-15 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(4)-28-15 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

6     Papurau i’w nodi  (Tudalennau 120 - 165)

 

CLA(4)-28-15 - Papur 10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-28-15 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-28-15 - Papur 12 -  Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 

7     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:   

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

Trafod y Dystiolaeth Llafur  

 

Drafft Terfynol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)  (Tudalennau 166 - 179)

 

Drafft Terfynol yr Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  (Tudalennau 180 - 207)

CLA(4)-28-15 - Papur 14 - Adroddiad Terfynol ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2016  (Tudalennau 208 - 217)

CLA(4)-28-15 - Papur 15 - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd