Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 2 Tachwedd 2015

 

Amser:
14.30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddMCD@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

2     Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2  (Tudalennau 1 - 2)

 

CLA(4)-26-15 – Paper 1 Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir

</AI2>

<AI3>

 

CLA591 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2015  

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 12 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 15 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2015

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA592 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015  

 

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'u gosodwyd ar: 20 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA593 - Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015  

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 16 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 20 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 10 Tachwedd 2015

 

</AI5>

<AI6>

3     Papurau i'w nodi  (Tudalennau 3 - 8)

 

CLA(4)-26-15 - Papur 2 - Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i sylw David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

CLA(4)-26-15 - Papur 3 - Gohebiaeth gan y Llywydd am waith etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes

 

CLA(4)-26-15 – Papur 4 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Boswell o Aynho, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi ynghylch y sesiwn dystiolaeth ddiweddar

 

</AI6>

<AI7>

4     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

</AI7>

<AI8>

 

Sesiwn friffio gyfreithiol ar Fil drafft Cymru.  (Tudalennau 9 - 26)

 

CLA(4)-26-15 - Papur 5 Papur Briffio Cyfreithiol

 

</AI8>

<AI9>

 

Trafod gwaith y Pwyllgor ar agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE  (Tudalennau 27 - 48)

 

CLA(4)-26-15 - Papur 6 - Trafod gwaith y Pwyllgor ar agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE

 

</AI9>

<AI10>

 

Adroddiad drafft: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  (Tudalennau 49 - 77)

 

CLA(4)-26-15 - Papur 7 – Adroddiad Drafft

 

</AI10>

<AI11>

 

Adroddiad drafft: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)  (Tudalennau 78 - 91)

 

CLA(4)-26-15 – Papur 8 - Adroddiad drafft

 

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>