Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Hydref 2015

Amser: 09.03 - 12.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3265


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

William Powell AC (yn lle Peter Black AC)

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Mari Thomas, CLLC

Gary Watkins, Cyngor Caerdydd

Tara King, Cyngor Caerdydd

Nick Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain - Cynghorydd Technegol

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC a Peter Black AC.

 

1.3 Roedd William Powell AC yn dirprwyo ar ran Peter Black AC.

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

</AI3>

<AI4>

3       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mari Thomas, Swyddog Polisi (Cyllid), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Gary Watkins, Rheolwr Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Caerdydd, Tara King, Prif Swyddog Gwastraff a Phriffyrdd, Cyngor Caerdydd a Nick Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyllid Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Mike Usher a Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

4.2 Cytunodd Mike Usher i roi gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

7       Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ymgynghoriad ar Fil drafft

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.

</AI8>

<AI9>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Dull o gynnal y gwaith craffu

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

</AI9>

<AI10>

9       Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: Ymgynghoriad

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried y mater yn y cyfarfod ar 5 Tachwedd.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>