Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Hydref 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 8)

</AI2>

<AI3>

3       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

(09.00 - 10.00)                                                                  (Tudalennau 9 - 19)

Mari Thomas, Swyddog Polisi (Cyllid), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gary Watkins, Rheolwr Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Caerdydd

Nick Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Papur 1 - Ymateb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

<AI4>

4       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

(10.00 - 10.45)                                                                (Tudalennau 20 - 30)

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 2 - Ymateb Archwilydd Cyffredinol Cymru i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(10.45)                                                                                                             

Eitemau 6, 7, 8 a 9

</AI5>

<AI6>

6       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(10.45 - 11.00)                                                                (Tudalennau 31 - 34)

Papur 3 - Nodyn briffio gan y Cynghorydd Arbenigol

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(11.00 - 11.15)

</AI7>

<AI8>

7       Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ymgynghoriad ar Fil drafft

(11.15 - 12.00)                                                              (Tudalennau 35 - 118)

Papur 4 - Ymgynghoriad ar Fil drafft: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

</AI8>

<AI9>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Dull o gynnal y gwaith craffu

(12.00 - 12.20)                                                            (Tudalennau 119 - 121)

Papur 5 – Dull o gynnal y gwaith craffu

</AI9>

<AI10>

9       Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: Ymgynghoriad

(12.20 - 12.30)                                                            (Tudalennau 122 - 125)

Papur 6 - Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Llywydd

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>