Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Hydref 2015

Amser: 08.45 - 12.03
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3254


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Nick Bennett, Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Swyddfa Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus Cymru

David Meadon, Swyddfa Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus Cymru

Martin Warren, Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr

Jason Piper, Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig

Kay Powell, Cymdeithas y Gyfraith

Richard Beech, Glamorgan Law LLP

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lakshmi Narain – Cynghorydd Technegol

 

<AI1>

1       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai newidiadau.

</AI1>

<AI2>

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

2.3 Datganodd Peter Black AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'r Aelod yn Gynghorydd ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Nodwyd y papurau.

</AI4>

<AI5>

4       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

4.1 Bu'r Aelodau'n craffu ar waith Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, David Meaden, Cyfrifydd Ariannol, a Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu ar amcangyfrif Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2016-17. 

 

4.2 Cytunodd yr Ombwdsmon i roi dadansoddiad i'r Pwyllgor o'r mathau o gŵynion tai a ddaeth i law.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i'w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor a drefnwyd ar gyfer 5 Tachwedd 2015.

</AI7>

<AI8>

7       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr a Jason Piper, Uwch-reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

</AI8>

<AI9>

8       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Powell, Cynghorydd Polisi, Cymdeithas y Gyfraith, a Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP.

</AI9>

<AI10>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

10   Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>