Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Medi 2015

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6222

SeneddMCD@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

                                                                                          (Tudalennau 1 - 27)

(Amser a ddynodwyd 13.30)

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth;

Sean Bradley, Llywodraeth Cymru;  

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-23-15 – Papur 1 –Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4)-23-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA (4)-23-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

 

 

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

 

</AI3>

<AI4>

Offerynnau'r Penderfyniad Negyddol

</AI4>

<AI5>

CLA582 - Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2015

                                                                                        (Tudalennau 28 - 48)

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Medi 2015; Fe'u gosodwyd ar: 17 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 9 Hydref 2015

 

 

CLA(4)-23-15 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-23-15 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-23-15 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                        (Tudalennau 49 - 95)

CLA (4) -23-15 – Papur 5 - Craffu ar Fil Cymru Drafft cyn y broses ddeddfu: Cylch Gorchwyl, y Pwyllgor Materion Cymreig

 

CLA(4)-23-15 - Papur 6 - Darparu Model Pwerau Wedi Cadw'n Ôl ar gyfer Datganoli i Gymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

</AI7>

<AI8>

 

</AI8>

<AI9>

Adroddiad terfynol ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

                                                                                      (Tudalennau 96 - 121)

CLA(4)-23-15 – Papur 7 – Adroddiad Terfynol

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>