Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Medi 2015

Amser: 09.29 - 14.07
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3223


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Altaf Hussain AC

Elin Jones AC

Lynne Neagle AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

Tystion:

Dr Rodney Berman, Cymdeithas Feddygol Prydain

Dr Stephen Monaghan, Cymdeithas Feddygol Prydain

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Paul Burgess, Cymdeithas Nyrsys Cosmetig Prydain

Andrew Rankin, Cymdeithas Nyrsys Cosmetig Prydain

Ashton Collins, Save Face

Brett Collins, Save Face

Dr Fortune Ncube, Epidemiolegydd Ymgynghorol ac Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus

Nick Pahl, y Cyngor Aciwbigo Prydeinig

Sarah Calcott, Cymdeithas Prydain ar gyfer Tyllu’r Corff

Lee Clements, Ffederasiwn Prydain ar gyfer Artistiaid Tatŵ

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 488KB) Gweld fel HTML (358KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar.

</AI2>

<AI3>

2       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Dr Dyfed Huws. Roedd y Dr Rodney Berman yn bresennol yn ei le.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.3 Cytunodd Cymdeithas Feddygol Prydain i ddarparu'r canlynol i'r Pwyllgor:

·         y papurau y cyfeiriwyd atynt yn ystod y sesiwn dystiolaeth; a

·         gwybodaeth am sut y mae gwledydd fel Norwy a Sweden, a thalaith De Awstralia wedi gweithredu asesiadau o'r effaith ar iechyd trwy ddeddfwriaeth.

 

</AI3>

<AI4>

3       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): fideo o dystiolaeth a gasglwyd ynglŷn â Rhan 3 (Triniaethau Arbennig)

3.1 Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gasglwyd.

</AI4>

<AI5>

4       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI5>

<AI6>

5       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI6>

<AI7>

6       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI7>

<AI8>

7       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

7.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI8>

<AI9>

8       Papurau i’w nodi

</AI9>

<AI10>

8.1   Cofnodion y cyfarfodydd ar 9 a 15 Gorffennaf 2015

8.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 9 a 15 Gorffennaf 2015.

</AI10>

<AI11>

8.2   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

</AI11>

<AI12>

8.3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ymatebion i'r ymgynghoriad

8.3a Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

</AI12>

<AI13>

8.4   Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

8.4a Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI13>

<AI14>

8.5   Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI14>

<AI15>

8.6   Sesiwn graffu gyffredinol a chraffu ariannol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.6a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

</AI15>

<AI16>

8.7   Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.7a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI16>

<AI17>

8.8   Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

8.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI17>

<AI18>

8.9   P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi: gohebiaeth gan y Prif Swyddog Meddygol

8.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI18>

<AI19>

8.10Cynlluniau tymor canolig ar gyfer byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.10a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI19>

<AI20>

8.11Adolygiad o'r trefniadau clustnodi cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

8.11a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI20>

<AI21>

9       Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer eitem 1 y cyfarfod ar 23 Medi 2015

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI21>

<AI22>

10   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ystyried y dystiolaeth

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>