Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Medi 2015

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3220


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

John Griffiths AC

Rhodri Glyn Thomas AC

Tystion:

Ken Skates AC, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Natasha Hale, Llywodraeth Cymru

Jon Westlake, Head of Sport, Outdoor Recreation and Landscapes

Kate Clark, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 231KB) Gweld fel HTML (269KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC a Jocelyn Davies. Dirprwyodd John Griffiths AC ar ran Gwenda Thomas AC, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

2.1 Datganodd Mike Hedges y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n Llywydd Côr Merched Treforys, noddwr Côr Clwb Rygbi Treforys, cefnogwr Côr Orpheus Treforys, Llywydd Clwb Pêl-droed Ynystawe, Is-lywydd Clwb Pêl-droed Tref Treforys, aelod o Glwb Rygbi Treforys, ac yn gefnogwr Clybiau Rygbi Y Glais, Birchgrove a Bonymaen.

 

2.2 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.3 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

·         Kate Clark, Cyfarwyddwr, CADW

·         Natasha Hale, Dirprwy Gyfarwyddwr y Sector a Busnes, Llywodraeth Cymru 

·         Jon Westlake - Pennaeth yr Is-adran Chwaraeon

 

2.4 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu i’r Pwyllgor gopi o’r Memorandwm o Ddealltwriaeth a gytunwyd yn ddiweddar rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas ag adolygiad Siarter y BBC. Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu’r wybodaeth ychwanegol a ganlyn:

·         Gwaith Llywodraeth Cymru ar arfer gorau ledled Ewrop ynghylch dulliau amgen o ddenu cyllid ar gyfer y celfyddydau; yn gysylltiedig â hyn, dywedodd y Dirprwy Weinidog y byddai’n gofyn i Gyngor Celfyddydau Cymru ddarparu papur briffio ar gyfer Aelodau sy’n ymateb yn rhannol i’r gwaith hwn;

·         manylion yr adroddiad disgwyliedig gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn sgil ei asesiad cyfredol o effaith cyllid ar gyfer Celfyddydau a Busnes Cymru, a’i berfformiad; 

·         manylion am gapeli ac eglwysi rhestredig gwag/heb eu meddiannu, yn ôl gradd, a a mynwentydd/safleoedd claddu;

·         rhagor o wybodaeth am enghraifft Barcelona a nodwyd mewn perthynas â threfniadau ar gyfer delio ag adeiladau rhestredig gwag, gan gynnwys argaeledd pwerau i roi dirwyon;

·         rolau a chyfrifoldebau’r Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, Bwrdd Ymgynghorol Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a Grŵp Treftadaeth Cymru.

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI6>

<AI7>

6       Trafod y flaenraglen waith

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd i ymgymryd â’r gwaith canlynol:

·         ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC;

·         archwiliad o Fil Drafft Cymru Llywodraeth y DU mewn perthynas â chylch gwaith y Pwyllgor, cyn gynted â phosibl ar ôl i’r Bil drafft gael ei gyhoeddi;

·         craffu ar gyfrifoldebau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’i adroddiad blynyddol;

·         craffu ar ddiwygiad arfaethedig Llywodraeth Cymru o’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol.

</AI7>

<AI8>

7       Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>