Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 25 Mawrth 2015

 

 

 

Amser:

09.02 - 12.10

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3155

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully, Llywodraeth Cymru

Bethan Davies, Llywodraeth Cymru

Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Llywodraeth Cymru

Clare Smith, Llywodraeth Cymru

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Swyddfa'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw, Swyddfa'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

1   Papur briffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar Dreth Tirlenwi

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2        Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar Dreth Tirlenwi.

 

1.3        Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ychwanegol ganlynol:

·         rhestr o wastraff cymwys;

·         rhestr o safleoedd tirlenwi awdurdodau lleol; a

·         rhestr o’r 191 o gyrff Amgylcheddol a chyrff Dosbarthu Amgylcheddol sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru.

 

</AI1>

<AI2>

2   Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Ystyriaeth gychwynnol

2.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), a chytunodd i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r cyfarfod ar gyfer gofyn rhagor o gwestiynau iddo.

 

</AI2>

<AI3>

3   Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

3.1     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI3>

<AI4>

5   Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru).

 

5.2     Cytunodd y Gweinidog i ddarparu i’r Pwyllgor:

·         unrhyw amcangyfrifon o gostau a geir yn yr achosion a gyflwynwyd iddo gan y chwe awdurdod lleol ar gyfer uno gwirfoddol;

·         eglurhad ynghylch a oes gan Lywodraeth Cymru y pŵer i uno cronfeydd pensiwn, a gwybodaeth ynghylch a oes rheolau penodol o ran cronfeydd pensiwn llywodraeth leol; ac

·         adroddiad y Comisiwn Staff blaenorol (a gyhoeddwyd ym mis Medi 1996 o bosibl) mewn perthynas ag uno blaenorol.

 

</AI4>

<AI5>

6   Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 12

6.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

8   Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Y Prif Faterion

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor y prif faterion yn ei ymchwiliad i Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

7   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

7.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

4   Papurau i’w nodi

4.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>