Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 25 Mawrth 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 19 Mawrth 2015 penderfynodd y Pwyllgor, o dan Reol Sefydlog 17.42, i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 1 a 2 o gyfarfod 25 Mawrth 2015

</AI1>

<AI2>

1    Papur briffio ffeithiol gan Lywodraeth Cymru ar y Dreth Dirlenwi (09:00-09:45) (Tudalennau 1 - 4)

Georgina Haarhoff, Pennaeth Polisi Trethi a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully, Rheolwr Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Llywodraeth Cymru

Bethan Davies, Swyddog Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Llywodraeth Cymru

</AI2>

<AI3>

2    Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Ystyriaeth gychwynnol (09:45-10:00) (Tudalennau 5 - 13)

</AI3>

<AI4>

3    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (10:00)

</AI4>

<AI5>

4    Papurau i’w nodi (10:00-10:05) (Tudalennau 14 - 22)

</AI5>

<AI6>

5    Bil Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1 (10:00-11:00) (Tudalennau 23 - 37)

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Gareth Thomas, Cynghorydd Polisi, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Clare Smith, Arweinydd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

</AI6>

<AI7>

6    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 12 (11:00-12:00) (Tudalennau 38 - 56)

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

</AI7>

<AI8>

7    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: (12:00) 

Eitem 7

</AI8>

<AI9>

8    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Y prif faterion (12:00-12:30) (Tudalennau 57 - 59)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>