Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 9 Gorffennaf 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.00)

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i’w nodi (09.00 - 09.05) (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3    Bil yr Amgylchedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1 (09.05 - 10.30) (Tudalennau 6 - 20)

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andy Fraser, Pennaeth Rhaglen Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Jasper Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Effeithlonrwydd Gwastraff ac Adnoddau, Llywodraeth Cymru

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

<AI4>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: (10.30) 

Eitemau 5, 6 a 7

</AI4>

<AI5>

5    Bil yr Amgylchedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth (10.30 - 10.45)

</AI5>

<AI6>

6    Craffu ar Gyllideb Atodol Cyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-2016: Trafod yr adroddiad drafft (10.45 - 11.15) 

Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI6>

<AI7>

7    Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu (11.15 - 11.35) (Tudalennau 21 - 31)

Papur 2 – Dull o gynnal y gwaith craffu

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>