Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015

 

 

 

Amser:

09.01 - 10.53

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3033

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Jocelyn Davies AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Christine Chapman AC

Mike Hedges AC

Alun Ffred Jones AC

Ann Jones AC

Julie Morgan AC

Nick Ramsay AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Llywodraeth Cymru

Sue Bowker, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Richard Bettley (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2   Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 

 

</AI4>

<AI5>

4   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5   Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI6>

<AI7>

6   Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod strwythur y Bil drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar strwythur y Bil drafft.

 

6.2 Nododd yr aelodau hefyd y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

</AI7>

<AI8>

7   Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cylch Gorchwyl.

 

</AI8>

<AI9>

8   Dull o Gynnal y Gwaith Craffu ar y Gyllideb: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal y gwaith craffu ar y gyllideb.

 

</AI9>

<AI10>

9   Swyddfa Archwilio Cymru

9.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2015-16.

 

9.2 Nododd yr Aelodau hefyd y diweddariad a ddarparwyd ar yr Adroddiad Fflyd.

 

</AI10>

<AI11>

10      Ariannu yn y Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Phersonél yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>