Y Pwyllgor Cyllid

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565
SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

 

 

Agenda

 

<AI1>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.00)

</AI1>

<AI2>

2    Papurau i'w nodi (09.00 - 09.05) (Tudalennau 1 - 2)

</AI2>

<AI3>

3    Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1 (09.05 - 10.00) (Tudalennau 3 - 19)

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru

Sue Bowker, Pennaeth Cangen Polisi Tybaco, Llywodraeth Cymru

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

<AI4>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol: (10.00) 

Eitemau 5, 6, 7, 8, 9 a 10

</AI4>

<AI5>

5    Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth (10.00 - 10.15)

</AI5>

<AI6>

6    Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ystyried strwythur y Bil drafft (10.15 - 10.30) (Tudalennau 20 - 29)

Papur 1 – Strwythur y Bil Drafft

Papur 2 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

</AI6>

<AI7>

7    Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu (10.30 - 10.45) (Tudalennau 30 - 39)

Papur 3 - Llythyr ymgynghori a Chylch Gorchwyl

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI7>

<AI8>

8    Dull o Gynnal Gwaith Craffu: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 (10.45 - 11.15) (Tudalennau 40 - 44)

Papur 4 - Dull o Gynnal Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

</AI8>

<AI9>

9    Swyddfa Archwilio Cymru (11.15 - 11.45)

</AI9>

<AI10>

 

Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2015-2016: Trafod y dystiolaeth ymhellach  (Tudalennau 45 - 53)

Papur 5 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Cynghorydd Aaron Shotton

Papur 7 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

 

</AI10>

<AI11>

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Adroddiad ar y Fflyd 

 

</AI11>

<AI12>

10Cyllido yn y dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad (11.45 - 12.00) (Tudalennau 54 - 94)

Papur 8 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Cyfarwyddwr Strategaeth Ariannol, Llywodraeth yr Alban

Papur 9 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Papur 10 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Gadeirydd, Pwyllgor Cyllid a Phersonél, Cynulliad Gogledd Iwerddon

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>