Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 11 Mehefin 2015

 

 

 

Amser:

11.03 - 15.05

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3022

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

John Griffiths AC

Altaf Hussain AC

Elin Jones AC

Gwyn R Price AC

Jenny Rathbone AC

Lindsay Whittle AC

Kirsty Williams AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Vaughan Gething AC, Y Dirprwy Weinidog Iechyd

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Dr Sarah Watkins, Llywodraeth Cymru

Simon Burch, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Parry Davies, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Emma Sands, Cynghrair Henoed Cymru

Meleri Thomas, Cynghrair Gofal Cymdeithasol a Llesiant Cymru

Keith Bowen, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

Rick Wilson, Cynghrair Cymru ar gyfer Cymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Samantha Clutton, Barnardo’s Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Christopher Warner (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: cyfarfod anffurfiol â grwpiau cyfeirio

 

</AI2>

<AI3>

2   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar, Lynne Neagle a Kirsty Williams. Dirprwyodd Jenny Rathbone ar ran Lynne Neagle yn ystod eitemau 2, 3, 4 a 5.

2.2 Mynegodd y Pwyllgor ei gydymdeimlad â Lynne Neagle yn dilyn profedigaeth deuluol.

 

</AI3>

<AI4>

3   Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 10

3.1 Atebodd y Dirprwy Weinidog gwestiynau gan Aelodau.

3.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu'r eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

-     nodyn yn manylu ar y targedau a'r mesurau penodol a gaiff eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i fesur effeithiolrwydd y £50 miliwn a gyhoeddwyd ar gyfer mynd i'r afael â chamddefnyddio alcohol a sylweddau yn ystod y flwyddyn nesaf (yn enwedig mewn perthynas â darparu gwasanaethau a newid ymddygiad pobl); a

-     chopi o'r gwaith ymchwil a wnaed gan Brifysgol Sheffield ynghylch effaith cyflwyno isafswm pris uned yng Nghymru.

 

 

</AI4>

<AI5>

4   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod hwn ar gyfer eitemau 5 a 10, ac o'r cyfarfod ar 17 Mehefin 2015 ar gyfer eitemau 1 a 2.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5   Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn am wybodaeth ychwanegol ar nifer o bwyntiau nas trafodwyd yn ystod y cyfarfod.

 

</AI6>

<AI7>

6   Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 1

6.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

6.2 Cytunodd y tystion i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am yr asesiad a gynhaliwyd ganddynt ynghylch yr effaith ar wasanaethau gwybodaeth a chyngor os bydd angen i'r pwynt cyswllt cyntaf fod yn hyfedr o ran cynnal asesiadau.

 

</AI7>

<AI8>

7   Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 2

7.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

7.2 Gofynnodd y Cadeirydd i'r tystion rannu eu sylwadau ar yr ohebiaeth a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a gaiff ei dosbarthu fel papur i'w nodi ar gyfer y cyfarfod ar 17 Mehefin 2015.

 

</AI8>

<AI9>

8   Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 3

8.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI9>

<AI10>

9   Papurau i’w nodi

</AI10>

<AI11>

9.1 Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol

9.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd.

 

</AI11>

<AI12>

9.2 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol

9.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd.

 

</AI12>

<AI13>

9.3 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

9.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI13>

<AI14>

10      Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: trafod y dystiolaeth

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad, a thrafododd y dystiolaeth a ddaeth i law.

10.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn nodi ei bryderon ynghylch y Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â rhan 4 (anghenion cyfarfodydd).