Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 23 Ebrill 2015

 

 

 

Amser:

09.01 - 12.39

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3014

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Peter Black AC (yn lle Kirsty Williams AC ar gyfer eitem 1)

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

John Griffiths AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Gwyn R Price AC

Joyce Watson AC (yn lle Lynne Neagle AC)

Lindsay Whittle AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Stewart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Phil Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Sue Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Imelda Richardson, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Francis, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Christopher Dunn

Dan Pitt

Sheila Meadows

Gerry Evans, Cyngor Gofal Cymru

Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Sian Giddins (Dirprwy Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Enrico Carpanini (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a chytunodd arno.

 

</AI2>

<AI3>

2   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle a Kirsty Williams. Dirprwyodd Joyce Watson ar ran Lynne Neagle.

2.2 Dirprwyodd Peter Black ar ran Kirsty Williams ar gyfer yr eitem yn ymwneud â’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

</AI3>

<AI4>

3   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

4   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

5   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI6>

<AI7>

6   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

</AI7>

<AI8>

7   Papurau i’w nodi

 

</AI8>

<AI9>

7.1 Cofnodion y cyfarfodydd ar 19 Mawrth a 25 Mawrth 2015

7.1a Nododd y Pwyllgor  gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Mawrth a 25 Mawrth.

 

</AI9>

<AI10>

7.2 Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

7.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 

</AI10>

<AI11>

7.3 P-04-625 Cefnogaeth i’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau

7.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau.

 

</AI11>

<AI12>

8   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

8.1 Cytunwyd ar y cynnig.

 

</AI12>

<AI13>

9   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI13>

<AI14>

10      Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: paratoi ar gyfer sesiwn graffu

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion i ofyn am wybodaeth cyn y sesiwn ar 17 Mehefin 2015, a bu’n trafod materion y bydd yr Aelodau o bosibl am eu codi yn ystod y sesiwn honno.

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>