Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015

 

 

 

Amser:

09.15 - 11.57

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3008

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

John Griffiths AC

Elin Jones AC

Darren Millar AC

Gwyn R Price AC

Lindsay Whittle AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Ruth Crowder, Cynghrair Ail-alluogi Cymru

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Kieron Rees, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

Tim Ruscoe, Cynghrair Gofal a Lles Cymdeithasol Cymru

Alun Thomas, Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru

Colin Angel, Cymdeithas Gofal Cartref y DU

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Kelly Andrews, GMB

Ruth Crowder, UNSAIN

Mike Payne, GMB

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Llinos Madeley (Clerc)

Helen Finlayson (Ail Clerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle a Kirsty Williams.

 

</AI2>

<AI3>

2   Ymchwiliad dilynol i farw-enedigaethau yng Nghymru: ystyried ymateb y Gweinidog

2.1 Trafodwyd ymateb y Gweinidog gan y Pwyllgor a chytunwyd i beidio â gwneud gwaith pellach ar hyn o bryd.

 

</AI3>

<AI4>

3   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

4   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

4.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gymdeithas Gofal Cartref.

 

</AI5>

<AI6>

5   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 

</AI6>

<AI7>

6   Papurau i’w nodi

 

</AI7>

<AI8>

6.1 Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd: gohebiaeth gan y Swyddfa Gartref

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth, a nododd y byddai adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd yn cael ei drafod gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 13 Mai 2015.

 

</AI8>

<AI9>

6.2 P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts mewn Mannau Cyhoeddus: gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI9>

<AI10>

7   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI10>

<AI11>

8   Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>