Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 24 Mehefin 2015

 

 

 

Amser:

09.00 - 12.30

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2976

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Alun Ffred Jones AC (Cadeirydd)

Jeff Cuthbert AC

Russell George AC

Llyr Gruffydd AC

Janet Howarth AC

Julie Morgan AC

William Powell AC

Jenny Rathbone AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Rhodri Asby, Llywodraeth Cymru

Andy Fraser, Llywodraeth Cymru

Jasper Roberts, Llywodraeth Cymru

Helena Bird, Llywodraeth Cymru

Prys Davies, Is-adran Ynni, Dŵr a Llifogydd

Graham Rees, Llywodraeth Cymru

john Guess, Llywodraeth Cymru

Dr Emyr Roberts, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru

Steve Cook, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Sarah Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru

Y Athro Robert Lee, Prifysgol Caerdydd

Haydn Davies, Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

Victoria Jenkins, Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Alun Davidson (Clerc)

Adam Vaughan (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

SeatonN (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Joyce Watson AC. Nid oedd dim dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2   Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Ymatebodd y Gweinidog a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda rhai cwestiynau pellach ac i ddilyn y camau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod.

 

 

</AI2>

<AI3>

3   Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

</AI3>

<AI4>

4   Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

</AI4>

<AI5>

5   Papurau i’w nodi

5.1 Nododd aelodau’r Pwyllgor y papurau.

</AI5>

<AI6>

 

 

</AI6>

<AI7>

5.2 Ateb at y Cadeirydd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch y broses o benodi Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

</AI7>

<AI8>

5.3 Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 

</AI8>

<AI9>

5.4 Llythyr at y Cadeirydd gan Gary Ashton, Cyfarwyddwr BASC, mewn perthynas â’r Cytundeb ar Safonau Rhyngwladol ar gyfer Trapio heb Greulondeb.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>