Agenda - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Mehefin 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddAmgylch@Cynulliad.Cymru


Cyfarfod preifat

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 1

(09:00 - 11:00)                                                                  (Tudalennau 1 - 45)

 

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Rhodri Asby, Pennaeth Newid Hinsawdd a Pholisi Cyfoeth Naturiol

Andy Fraser, Pennaeth Rhaglen Adnoddau Naturiol

Jasper Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr - Yr Is-adran Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Helena Bird, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd Lleol a Rheoli Grantiau

Prys Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr: Is-adran Ynni, Dŵr a Llifogydd

Graham Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Môr a Physgodfeydd

John Guess, Uwch gyfreithiwr

 

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

 

E&S(4)-19-15 Papur 1

</AI2>

<AI3>

Egwyl (11:00 - 11:10)

 

</AI3>

<AI4>

3       Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 2

(11:10 - 12:00)                                                                (Tudalennau 46 - 76)

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Emyr Roberts, Prif Weithredwr

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio

Sarah Williams, Pen Ymgynghorydd - Cyfoeth Naturiol a Rhaglen Ecosystemau

Steve Cook, Rheolwr Strategaeth Perygl Llifogydd

 

E&S(4)-19-15 Papur 2

</AI4>

<AI5>

4       Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 3

                                                                                        (Tudalennau 77 - 87)

 

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

Professor Robert Lee, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru

Dr Haydn Davies, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru

Dr Victoria Jenkins, Aelod, UKELA Gweithgor Cymru

 

E&S(4)-19-15 Papur 3

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Ymatebion i’r ymgynghoriad

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Ateb at y Cadeirydd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch y broses o benodi Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

                                                                                                     (Tudalen 88)

 

E&S(4)-19-15 Papur 4

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd (Cymru).

                                                                                        (Tudalennau 89 - 93)

 

E&S(4)-19-15 Papur 5

</AI9>

<AI10>

Llythyr at y Cadeirydd gan Gary Ashton, Cyfarwyddwr BASC, mewn perthynas â’r Cytundeb ar Safonau Rhyngwladol ar gyfer Trapio heb Greulondeb.

                                                                                                     (Tudalen 94)

 

E&S(4)-19-15 Paper 6

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>